Algemene voorwaarden Afbouwborg Nederland BV ®

Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Aannemer: een aannemer die bouwwerkzaamheden uitvoert, waarmee Afbouwborg via de Deelnameovereenkomst een juridische relatie is aangegaan en die als gevolg daarvan deelneemt aan het Afbouwborg Programma, waaronder in voorkomend geval ook de vervangende aannemer wordt begrepen op het moment dat de oorspronkelijke aannemer zijn werkzaamheden onder de Aannemingsovereenkomst niet langer kan uitvoeren vanwege de in Artikel 6.1 beschreven reden;
Aannemingsovereenkomst: een overeenkomst van aanneming van werk die wordt overeengekomen tussen Aannemer en Opdrachtgever voor het (ver)bouwen van de Woning, inclusief eventuele addenda daarop en aangehechte bijlage(n);
Afbouwborg: Afbouwborg Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlandse recht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80394248;
Afbouwborg Programma: het product c.q. programma dat Afbouwborg aanbiedt aan Aannemer respectievelijk Opdrachtgever waaronder Afbouwborg een faciliterende rol speelt bij het (ver)bouwen van een Woning zoals nader uiteengezet en beschreven in de Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden;
Artikel: een artikel uit deze Algemene Voorwaarden;
Betrokken Notaris: de notaris die partij is bij de Depotovereenkomst en het door Opdrachtgever gestorte Depotbedrag op diens kwaliteitsrekening onder zich zal houden en uitsluitend tot uitkering ervan over zal gaan overeenkomstig het bepaalde in de Depotovereenkomst;
BW het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, zoals dat nu of in de toekomst zal gelden;
Deelnameovereenkomst: een overeenkomst tussen Afbouwborg en Aannemer op grond waarvan de Aannemer zich aanmeldt bij Afbouwborg voor deelname aan het Afbouwborg Programma en gebruikmaking van de diensten van Afbouwborg in dit verband;
Depotbedrag: het bedrag dat Opdrachtgever op grond van de Depotovereenkomst op de kwaliteitsrekening van de Betrokken Notaris moet storten;
Depotovereenkomst: een overeenkomst die wordt overeengekomen tussen de Betrokken Notaris, Aannemer en Opdrachtgever, op grond waarvan Opdrachtgever verplicht is het Depotbedrag te storten en waarin afspraken zijn vastgelegd op welke wijze en in welke gevallen de Betrokken Notaris tot uitkering van het Depotbedrag overgaat;
Opdrachtgever: de opdrachtgever die met Afbouwborg de Projectovereenkomst aangaat;
Overeenkomst: de Aannemingsovereenkomst, de Deelnameovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, een en ander afhankelijk van de specifieke context;
Partij: Afbouwborg, Aannemer of Opdrachtgever;
Projectovereenkomst: de overeenkomst die tussen een Opdrachtgever en Afbouwborg wordt overeengekomen, waarin Opdrachtgever aan Afbouwborg de opdracht geeft voor het verlenen van haar diensten onder het Afbouwborg Programma en die uitsluitend betrekking heeft op een onderliggende Aannemingsovereenkomst die tussen dezelfde Opdrachtgever en Aannemer is overeengekomen;
Woning: een in eigendom, of nog in eigendom te verkrijgen, vastgoedobject, waaronder begrepen een appartementsrecht, een tot woning te transformeren
vastgoedobject, of een perceel grond van Opdrachtgever dat wordt (of moet worden) verbouwd of waarop een
woning wordt (of moet worden) gebouwd (zogenaamde zelfbouw).
1.2. De in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities zoals opgenomen in het vorige lid kunnen zowel in het enkel- als het meervoud worden gebruikt en hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, dezelfde betekenis.
1.3. Gehanteerde koppen en nummering van Artikelen in de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid van en verwijzing naar Artikelen te vergroten en zullen de interpretatie van deze Artikelen niet beïnvloeden.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Afbouwborg en Aannemer enerzijds en Afbouwborg en Opdrachtgever anderzijds, maken integraal onderdeel uit van de Deelnameovereenkomst, de Projectovereenkomst en eventuele toekomstige overeenkomsten (zoals addenda) die tussen Afbouwborg en Opdrachtgever en/of Aannemer worden overeengekomen, inclusief de periode voorafgaand aan de totstandkoming van betreffende overeenkomst, en blijven voor zover relevant van toepassing tussen bij betreffende Overeenkomst betrokken Partijen na beëindiging van de dienstverlening.
2.2 Met het ondertekenen van de Deelnameovereenkomst verklaart Aannemer tevens inhoudelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Voor Opdrachtgever geldt dat met het ondertekenen van de Projectovereenkomst Opdrachtgever verklaart inhoudelijk kennis te hebben genomen met deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of enige andere (gebruiks)voorwaarden van een Aannemer of waarnaar Aannemer verwijst in relatie tot met Afbouwborg overeen te komen of overeengekomen overeenkomsten (zoals de Deelnameovereenkomst), worden door Afbouwborg uitdrukkelijk van de hand gewezen en van toepasselijkheid uitgesloten.
2.4 Eventuele door Aannemer voorgestelde wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden worden pas van kracht indien deze wijzigingen door Afbouwborg en Aannemer schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Waar in de Algemene Voorwaarden over “schriftelijk” wordt gesproken wordt daaronder ook begrepen communicatie per e-mail, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
2.6 Afbouwborg is gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Afbouwborg zal Aannemer respectievelijk Opdrachtgever ten minste veertien (14) dagen voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden hiervan op de hoogte stellen door toesturen ervan per e-mail. Ook zullen de aangepaste Algemene Voorwaarden op de website van Afbouwborg worden geplaatst. Aannemer respectievelijk Opdrachtgever heeft vervolgens veertien (14) dagen de tijd schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden, als gevolg waarvan de inwerkingtreding ervan wordt opgeschort totdat Partijen in kwestie alsnog onderlinge overeenstemming hebben bereikt. Indien Aannemer of Opdrachtgever in deze periode geen bezwaar aantekent, wordt verondersteld dat Aannemer respectievelijk Opdrachtgever de nieuwe Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3 Dienstverlening Afbouwborg

3.1 De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de door Afbouwborg onder het Afbouwborg Programma aan Aannemer respectievelijk Opdrachtgever te verlenen diensten. De dienstverlening van Afbouwborg is erop gericht om een faciliterende en begeleidende rol te spelen bij het (ver)bouwen van een Woning ten aanzien waarvan Afbouwborg met Opdrachtgever een Projectovereenkomst sluit. Deze dienstverlening van Afbouwborg is erop gericht problemen bij en tijdens de bouw of verbouwing van de Woning zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele problemen die zich voordoen gedurende de looptijd van het project, in het bijzonder op het moment dat een Aannemer niet langer in staat is de bouw of verbouwing uit te voeren, te ondervangen zodat het project alsnog door een andere Aannemer kan worden afgerond.
3.2 Om deel te kunnen nemen aan het Afbouwborg Programma worden door Partijen, al dan niet in bilateraal verband en/of de deelname van Betrokken Notaris als contractspartij, verschillende Overeenkomsten aangegaan. Indien Afbouwborg contractspartij is bij één van deze Overeenkomsten zijn daarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Overeenkomsten, de Depotovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden hangen onderling met elkaar samen en dienen als zodanig ook in deze samenhang te worden gelezen en begrepen.
3.3 Afbouwborg gaat in verband met haar dienstverlening onder het Afbouwborg Programma tegenover de Opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting aan om het (ver)bouwproject van de Woning naar een afronding te begeleiden. Het betreft uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis, noch biedt Afbouwborg onder het Afbouwborg Programma enige vorm van garantie of andere vorm van zekerheid aan Opdrachtgever op welke wijze dan ook.
3.4 De dienstverlening van Afbouwborg is er uitdrukkelijk niet op gericht met Opdrachtgever een overeenkomst van verzekering in de zin van artikel 7:925 en 7:944 BW aan te gaan.

Artikel 4 Aannemingsovereenkomst

4.1 In het kader van het Afbouwborg Programma gaan Aannemer en Opdrachtgever met elkaar de Aannemingsovereenkomst aan op grond waarvan door Opdrachtgever aan Aannemer de opdracht wordt verleend tot het (ver)bouwen van de in de Aannemingsovereenkomst beschreven Woning onder de daarin gestelde voorwaarden, inclusief de wijze waarop de Aannemer de Woning oplevert aan Opdrachtgever. Afbouwborg stelt daartoe een concept Aannemingsovereenkomst beschikbaar, waarin ook specifieke bepalingen zijn opgenomen ter zake de dienstverlening van Afbouwborg met betrekking tot het Afbouwborg Programma.
4.2 Afbouwborg is geen contractspartij bij de Aannemingsovereenkomst. Aannemer is volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Afbouwborg is op geen enkel moment op enigerlei wijze verantwoordelijke voor (dan wel inhoudelijk betrokken bij) de nakoming van enige verplichting van Aannemer respectievelijk Opdrachtgever onder de Aannemingsovereenkomst. Afbouwborg staat niet in c.q. draagt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid en kwaliteit van de door de Aannemer onder de Aannemingsovereenkomst uit te voeren werkzaamheden, en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden door Opdrachtgever voor eventuele gebreken, onvolkomenheden en/of tekortkomingen die door Aannemer in de uitvoering van het werk zijn veroorzaakt (of de eventueel door de Aannemer ingeschakelde onderaannemers).
4.3 Indien er een geschil ontstaat ten aanzien van de oplevering van een Woning, dan kunnen Aannemer of Opdrachtgever of beide Afbouwborg verzoeken te adviseren over een oplossing voor het geschil, waaronder begrepen het adviseren over de uitvoering van een bouwkundige keuring door een ter zake kundige en onafhankelijk bouwkundige.

Artikel 5 Depotovereenkomst, storting en uitkering Depotbedrag

5.1 Als onderdeel van de dienstverlening onder het Afbouwborg Programma wordt door Aannemer, Opdrachtgever en Betrokken Notaris een Depotovereenkomst aangegaan. De Depotovereenkomst vormt een onderdeel van de depotregeling onder het Afbouwborg Programma, welke regeling eveneens nader is beschreven in de overige Overeenkomsten. Op grond van deze Overeenkomsten en de Depotovereenkomst is Opdrachtgever onder meer verplicht het Depotbedrag, waarvan de voorwaarden nader zijn beschreven in de Depotovereenkomst respectievelijk de Aannemingsovereenkomst, te storten op de kwaliteitsrekening van de Betrokken Notaris, die deze gelden vervolgens onder zich zal houden in het kader van de uitvoering van de Depotovereenkomst. In de Depotovereenkomst is beschreven in welke situatie en onder welke voorwaarden de Betrokken Notaris aan wie tot uitkering van het Depotbedrag overgaat.
5.2 Afbouwborg wordt geen contractspartij bij de Depotovereenkomst. Afbouwborg is op geen enkel moment op enigerlei wijze verantwoordelijk voor (dan wel betrokken bij) de deugdelijke nakoming van enige verplichting door een contractspartij onder de Depotovereenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen de uitkering van het Depotbedrag.

Artikel 6 Faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of staking
werkzaamheden Aannemer, vervangende Aannemer
6.1 Op het moment dat de door Opdrachtgever gecontracteerde Aannemer als gevolg van faillissement of door een andere reden niet langer in staat is het onder de Aannemingsovereenkomst aangenomen (ver)bouwproject van een Woning uit te voeren respectievelijk af te ronden, stelt Aannemer Afbouwborg en Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis.
6.2 Er kan door Opdrachtgever bij Afbouwborg enkel een verzoek tot het voordragen van een vervangende Aannemer worden gedaan op het moment dat er sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering van Aannemer, of indien Aannemer in gebreke is gesteld en na de gestelde termijn in gebreke blijft tegenover Opdrachtgever.
6.3 Op het moment dat zich een situatie voordoet zoals bedoeld in Artikel 6.1 en er is voldaan aan het bepaalde in het vorige lid, start Afbouwborg het proces op teneinde te faciliteren dat de gecontracteerde Aannemer door Opdrachtgever kan worden vervangen voor een nieuwe Aannemer, primair uit de pool van Aannemers die zijn aangesloten bij Afbouwborg. Dit proces vindt plaats met inachtneming van het bepaalde van de relevante bepalingen in de Deelnameovereenkomst en Projectovereenkomst, waarvan de uitvoering van een nulpunttelling door Afbouwborg onderdeel uitmaakt.
6.4 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de samenwerking met Afbouwborg uitsluitend erop is gericht dat Afbouwborg een faciliterende rol heeft in verband met het zoveel mogelijk voorkomen en ondervangen van eventuele problemen bij het afronden van het (ver)bouwproject. Afbouwborg neemt tegenover Opdrachtgever uitdrukkelijk niet de verplichting op zich het (ver)bouwproject af te ronden op het moment dat Aannemer niet langer in staat is haar verplichtingen na te komen uit hoofde van de Aannemingsovereenkomst omdat zich een situatie voordoet zoals bedoeld in Artikel 6.1. Afbouwborg draagt uitsluitend één of meer nieuwe Aannemers aan en begeleidt het proces, maar het is Opdrachtgever die bepaalt welke Aannemer wordt gecontracteerd voor de afbouw van het (ver)bouwproject en onder welke exacte voorwaarden dit uiteindelijk plaatsvindt.

Artikel 7 Vergoedingen en betaling

7.1 Afbouwborg is zowel van Aannemer als Opdrachtgever gerechtigd tot een vergoeding voor het verlenen van haar diensten. De vergoedingen waartoe Afbouwborg gerechtigd is zijn nader overeengekomen in de Deelnameovereenkomst respectievelijk de Projectovereenkomst.
7.2 Indien één of meer vergoedingen door Aannemer of Opdrachtgever niet volledig zijn betaald, behoudt Afbouwborg zich tegenover de Partij in kwestie het recht voor de te verlenen diensten op te schorten totdat het openstaande bedrag volledig is voldaan.
7.3 Afbouwborg hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij in betreffende Overeenkomst anders is bepaald.
7.4 Indien Aannemer of Opdrachtgever een factuur niet tijdig voldoet, stuurt Afbouwborg een herinnering. Indien na deze herinnering betaling uitblijft, stelt Afbouwborg Aannemer of Opdrachtgever in gebreke met het verzoek de openstaande vordering alsnog binnen redelijke termijn te voldoen. Indien betaling uitblijft, is Aannemer of Opdrachtgever vanaf dat moment in verzuim en brengt Afbouwborg 25% incassokosten in rekening van het door Aannemer of Opdrachtgever verschuldigde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Afbouwborg wordt door Aannemer volledig gevrijwaard van alle aanspraken van eventuele onderaannemers en/of andere derden die voortvloeien uit enig handelen, nalaten van of anderszins toe te rekenen zijn aan Aannemer. De vrijwaring houdt eveneens in dat Afbouwborg door Aannemer wordt gevrijwaard van alle eventuele kosten die verband houden met een dergelijke aanspraak, zoals bijvoorbeeld kosten voor juridische bijstand, boetes, heffingen of anderszins, die Afbouwborg moet maken of vergoeden indien zij door dergelijke partijen wordt aangesproken in verband met enig handelen of nalaten van Aannemer.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Geen van de Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Partijen zijn niet aansprakelijk ingeval van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Afbouwborg is sprake als Afbouwborg door een externe omstandigheid de nakoming van haar verplichtingen tegenover Aannemer respectievelijk Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Afbouwborg kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval, maar niet uitsluitend het volgende gerekend:
- van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de door Afbouwborg te leveren diensten;
- werkbezetting, staking en/of niet-beschikbaarheid van één of meer onontbeerlijke personeelsleden;
- molest, zoals oorlogen, opstanden of onlusten;
- extreme weersomstandigheden en natuurrampen;
- externe ongeregeldheden;
- een cyber aanval die redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden met behulp van marktconforme IT-veiligheidsmaatregelen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Tenzij uitdrukkelijk tussen Afbouwborg en Aannemer of tussen Afbouwborg en Opdrachtgever schriftelijk anders is bepaald, ontstaat aansprakelijkheid van Afbouwborg uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Aannemer respectievelijk Opdrachtgever Afbouwborg schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij door Aannemer of Opdrachtgever aan Afbouwborg een redelijke termijn wordt gegeven voor het herstel van de tekortkoming en Afbouwborg ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. Indien Afbouwborg aansprakelijk is in verband met een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of anderszins door Aannemer respectievelijk Opdrachtgever geleden schade, zal Afbouwborg slechts aansprakelijk zijn voor de door betreffende partij geleden directe schade en niet voor de indirecte schade. Onder ‘directe schade’ wordt in dit verband verstaan de schade die geleden wordt om de wanprestatie te herstellen. ‘Indirecte schade’ omvat in dit verband alles wat geen directe schade is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, verlies van goodwill, bedrijfsstagnatie en eventuele schade als gevolg van aanspraken van derden.
10.3 In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Afbouwborg tegenover Aannemer respectievelijk Opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.


Artikel 11 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1 De duur (looptijd) van een Overeenkomst, evenals de (tussentijdse) beëindigingsgronden en de gevolgen van een beëindiging worden tussen Partijen schriftelijk overeengekomen in desbetreffende Overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding Overeenkomst met Afbouwborg

12.1 De Projectovereenkomst respectievelijk de Deelnameovereenkomst bevatten ontbindende voorwaarden op grond waarvan betreffende Overeenkomst door Partijen kan worden ontbonden.
12.2 Onverminderd en met inachtneming van het bepaalde in een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst in kwestie na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarin aan de andere Partij een redelijke termijn wordt gegeven zijn verplichtingen uit betreffende Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij binnen de gestelde redelijke termijn nalaat alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In een dergelijk geval eindigt de Overeenkomst op de laatste dag van de gestelde termijn waarop de Partij diens verplichtingen deugdelijk moest nakomen.
12.3 Iedere Partij is gerechtigd een Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval dat de andere Partij (i) surseance van betaling is verleend, (ii) failliet wordt verklaard dan wel daartoe een aanvraag is ingediend of (iii) haar activiteiten, al dan niet na liquidatie, beëindigt.
12.4 Indien overeenkomsten ontbonden worden dan wel niet tot stand komen vanwege het verlopen van de termijn van eventueel van toepassing zijnde opschortende voorwaarden, is de opdrachtgever verplicht om zijn hypotheekverstrekker hierover te informeren.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich met betrekking tot alle aan hen in het kader van een Overeenkomst op welke wijze dan ook beschikbaar gestelde informatie waarvan Partijen weten of behoren te weten of vermoeden dat deze een geheim of vertrouwelijk karakter heeft, zoals maar niet uitsluitend informatie over bedrijfsvoering, financiële en technische zaken en overige informatie waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Overeenkomst strikt vertrouwelijk te behandelen, op passende wijze te beveiligen en geheim te houden voor derden. Deze geheimhoudingsverplichting blijft voor Partijen ook van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst.
13.2 De geheimhoudingsplicht in het vorige lid geldt niet voor de informatie die door Afbouwborg met een door haar geselecteerde vervangende Aannemer wordt gedeeld om het (ver)bouwproject van een Woning af te ronden ingeval zich een situatie voordoet aan de zijde van de Aannemer zoals bedoeld in Artikel 6.1.
13.3 De geheimhoudingsverplichting uit dit Artikel geldt tenzij (i) in een Overeenkomst (daaronder ook begrepen deze Algemene Voorwaarden) schriftelijk anders is bepaald, (ii) op grond van de wet een verplichting tot openbaarmaking bestaat, (iii) door een bevoegde autoriteit (zoals een toezichthouder of een rechter) een verplichting tot openbaarmaking is opgelegd of (iv) betreffende informatie buiten toedoen van Partijen al openbaar, en daarmee onderdeel van het publieke domein, is geworden.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 De administratie van Afbouwborg strekt tegenover Aannemer respectievelijk Opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door deze Partij te leveren tegenbewijs.
14.2 Indien één of meer bepalingen uit een Overeenkomst (daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden) ongeldig blijkt te zijn of op een andere wijze niet-verbindend is, blijven de overige bepalingen van betreffende Overeenkomst volledig van kracht. In dat geval zal de niet-geldige bepaling worden vervangen door één of meer bepalingen die qua doel en strekking aansluit bij de ongeldige bepaling.
14.3 Ingeval van discrepanties of inhoudelijke tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst waar Afbouwborg contractspartij bij is, prevaleert het bepaalde in de betreffende Overeenkomst.
14.4 Op eerste schriftelijk verzoek van Afbouwborg, dit ter deugdelijke uitvoering van haar werkzaamheden onder de Overeenkomsten en het Afbouwborg Programma, dient Aannemer respectievelijk Opdrachtgever alle door Afbouwborg verzochte (bouwkundige) stukken en/of bescheiden binnen een door Afbouwborg gestelde redelijke termijn aan te leveren.
14.5 De Projectovereenkomst respectievelijk Deelnameovereenkomst kwalificeren als een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW. Voor zover in een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden inhoudelijk is afgeweken van bepalingen uit Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 BW, prevaleert het bepaalde in betreffende Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
14.6 Ieder geschil betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering dan wel enig ander aspect van een Overeenkomst waarbij Afbouwborg Partij is, zal in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.
14.7 Op een Overeenkomst waarbij Afbouwborg Partij is, inclusief de totstandkoming en de uitvoering ervan, en elke rechtsverhouding die daaruit tussen Partijen voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing.