Disclaimer en Privacyverklaring

Privacyverklaring


Afbouwborg Nederland BV, gevestigd aan Kerkewijk 126, 3904 JH te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Afbouwborg Nederland BV

Correspondentieadres: Kerkewijk 126

3904 JH te Veenendaal

info@afbouwborg.nl

0318 429 010


Persoonsgegevens die wij verwerken

Afbouwborg Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Interesse 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@afbouwborg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Afbouwborg Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Afbouwborg Nederland BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten van haar opdrachtgeefsters af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Afbouwborg Nederland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Afbouwborg Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het project/ deelname. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Afbouwborg Nederland BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk 

is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Afbouwborg Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Afbouwborg Nederland BV uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals haar opdrachtgeefsters, waaronder projectontwikkelaars, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Afbouwborg Nederland BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Afbouwborg Nederland BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Afbouwborg Nederland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@afbouwborg.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Afbouwborg Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Afbouwborg Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@afbouwborg.nl

Op de pagina “services” in het menu treft u een link aan om naar de algemene voorwaarden van Afbouwborg Nederland BV te gaan.

Disclamer

Ondanks alle inspanningen kan Afbouwborg Nederland BV niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Afbouwborg Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Afbouwborg Nederland BV behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Afbouwborg Nederland BV voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Afbouwborg BV neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Afbouwborg Nederland BV houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.